Vrh " R "


otec: C.I.B. Wenrike Black z Targenu


matka: Jolyans Crystal Honey

rodokmen tat
pedigree
RICK
pejsek / male
ROMEO
pejsek / male
RALPH
pejsek / male
REGGI
fenka / female
ROMMI
fenka / female
RUDHIE
fenka / female
RALPH
pejsek / male
RICK
pejsek / male
ROMEO
pejsek / male
ROMMI
fenka / femaleREGGI
fenka/ female


RUDHIE
fenka / femaleRALPH
pejsek / male


RICK
pejsek / male


ROMEO
pejsek / maleREGGI
fenka / female


ROMMI
fenka / female


RUDHIE
fenka / femaleRALPH
pejsek / male


RICK
pejsek / male


ROMEO
pejsek / maleREGGI
fenka / female


ROMMI
fenka / female


RUDHIE
fenka / femalepejsci / males


fenky / females