Vrh "Y"


otec: Xambo z Targenu


matka: Fatty z TargenuYESSI
fenka / female


YORIKA
fenka/ female


YUKI
fenka/ femaleYESSI
fenka / female

YORIKA
fenka / female

YUKI
fenka / female

první foto / first photos